Projektowanie sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych w zakresie napięć niskich (nN), średnich (SN) i niskich (nN) oraz wysokich (WN)

PROJEKTUEMY

 • wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne naziemne i nadachowe
 • przemysłowe i wielkoskalowe (przy GPZ) magazyny energii
 • linie napowietrzne i kablowe WN, SN i nN,
 • rozdzielnie WN oraz GPZ,
 • stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe,
 • rozdzielnie nN i SN,
 • przemysłowe instalacje rozdzielcze,
 • instalacje uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej,
 • instalacje odgromowe,
 • układy rozliczeniowe pomiaru energii,
 • instalacje sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegania – SAP i DSO,
 • instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,
 • iluminacje obiektów kubaturowych i otwartych przestrzeni,
 • instalacje telewizji przemysłowej CCTV,
 • instalacje sieci logicznych.

W ramach powyższego zakresu oferujemy usługi doradcze i nadzór.